Grondverwerving en onteigening

Wilt u gronden of gebouwen aankopen? Er zijn veel projecten en doelen, waarbij het nodig is om gronden of opstallen te verwerven. Bijvoorbeeld voor woningbouw, kantoorparken, bedrijventerreinen, stads- en dorpsvernieuwing, snelwegen, spoorlijnen of andere vormen van regionale of lokale infrastructuur. Grondverwerving of onteigening kan ook spelen bij landinrichting, natuurontwikkeling, uitbreiding van de ecologische hoofdstructuur (EHS), glastuinbouwreconstructie, rivierverbreding, dijkverbetering of waterwerken.

De Lorijn raadgevers heeft gespecialiseerde adviseurs voor grondverwerving en onteigening.

Grondverwerving voor grote projecten

Bij projecten zoals bijvoorbeeld dijkverbetering, aanleg of verbreding van snelwegen en ‘ruimte voor de rivier’, is vaak sprake van een verscheidenheid aan te verwerven gronden. Onze rentmeesters en taxateurs zijn gewend om taxaties van verschillende onroerende zaken te maken. Ook kunnen wij voor u een volledige projectorganisatie voor de grondverwerving inrichten. Daarmee nemen we u veel werk uit handen en zorgen voor een zorgvuldige project- en procesmatige aanpak.

Bijzondere aanpak gevraagd

Grondverwerving en vooral onteigening roept vaak veel emoties op bij de bestaande eigenaren en gebruikers van grond en gebouwen. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Bij De Lorijn raadgevers zijn we in staat om de diverse belangen van partijen samen te brengen. Met onze uitgebreide ervaring slagen wij er steeds in om op een professionele manier het grondverwervingsproces te begeleiden en uit te voeren. Door onze taxatiekennis kunnen wij niet alleen de onderhandelingen begeleiden, maar ook de waarde of schadeloosstelling bepalen. Dit brengt daadkracht in de onderhandelingen.

536950-nijmegen

Onteigening

Helaas lukt het niet altijd om - binnen de kaders die wij met onze opdrachtgevers stellen - tot aankoop of verkoop te komen. Wanneer de ontwikkeling van het gebied tóch moet worden doorgezet, kan door de overheid onteigening worden ingezet. Juist in deze gevallen is het nodig om de belangen van alle partijen goed te behartigen. Onteigening is zeer ingrijpend voor de bestaande eigenaren en gebruikers. Daar moet op zorgvuldige wijze mee worden omgegaan. Wij begeleiden zowel overheden als particulieren bij een onteigening. Totdat er overeenstemming is bereikt of totdat de onteigening onherroepelijk is uitgesproken.

Juridische procedures

Voor overheden kunnen we bovendien de onteigeningsprocedure zelf begeleiden. Een onteigeningsprocedure bestaat uit een administratief deel en een juridisch gerechtelijk deel. Het administratieve deel van deze onteigening vindt als eerste plaats door een onderbouwd verzoek te richten aan De Kroon. Het gerechtelijke deel van de onteigening wordt gestart nadat het administratieve deel is afgerond en het niet is gelukt om overeenstemming te bereiken. Naar verwachting treedt de Omgevingswet zomer 2022 in werking, waardoor deze procedure wordt gewijzigd. Ook hierover kunnen onze juridisch adviseurs u nader informeren.

Neem direct contact op met één van onze raadgevers voor meer informatie

Fons Hendrix
Fons Hendrix

mr. drs. ing. A.P.G. Hendrix (Fons)

Harmen Bijsterbosch
Harmen Bijsterbosch

ing. H.W. Bijsterbosch (Harmen)

Erwin Wellner
Erwin Wellner

ing. W.B. Wellner (Erwin)

Jolande de Vries
Jolande de Vries

mr. ing. J. de Vries (Jolande)

Gert Jan Versteeg
Gert Jan Versteeg

ing. G.J. Versteeg (Gert Jan)

Jaap Menkveld
Jaap Menkveld

ing. J. Menkveld (Jaap)

Riko Vos
Riko Vos

ing. R. Vos RT (Riko)

Harm Vister
Harm Vister

ing. H.H.M. Vister (Harm)

06-10117727 -  H.Vister@delorijn.nl

Marijn Nobre Henriques
Marijn Nobre Henriques

ing. M.J. Nobre Henriques (Marijn)

06-21304812  -   m.nobrehenriques@delorijn.nl

Mirjam van Os
Mirjam van Os

mr. M. van Os (Mirjam)

06-21484566  -   m.vanos@delorijn.nl

Maarten Nijeboer
Maarten Nijeboer

ing. W.M. Nijeboer (Maarten)

06-55124395  -   m.nijeboer@delorijn.nl