Locatieontwikkeling en grondexploitatie

Wanneer een (agrarisch) bedrijf stopt, gaan we samen met de eigenaar op zoek naar een nieuwe functie. Veelal betekent dit ook sloop van opstallen, een nieuw bestemmingsplan en het aanvragen van verschillende vergunningen. De overheid, bijvoorbeeld een gemeente, kan ook plannen hebben voor een locatieontwikkeling. Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het hele proces.

Wij adviseren en ondersteunen overheden, particulieren en bedrijven die met functieverandering te maken krijgen. Daarnaast helpen wij overheden met het opstellen van grondbeleidsplannen en het inzetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Functieveranderingen

Door plannen van overheden, particulieren of bedrijven, kan de functie van gronden wijzigen. Soms gaat het om één woning of een enkel perceel, maar het kan ook een hele woonwijk betreffen. Of bijvoorbeeld herontwikkeling in een binnenstad of herstructurering van een bedrijventerrein. In al deze situaties krijgt u meestal met functieveranderingen te maken.

Afspraken bij locatieontwikkeling

Een overeenkomst tussen de overheid (vaak een gemeente) en de particulier of het bedrijf is vaak de eerste stap van een locatieontwikkeling. Tussen gemeente en private partij is namelijk veel af te spreken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Welke functie krijgt de grond?
  • Wat mag er op gebouwd worden?
  • Moet en kan er nog grond worden aangekocht?
  • Wat moet de gemeente doen om tot de functiewijziging te komen?
  • Wie gaat de kosten voor de functiewijziging dragen?

Wanneer u als particulier, ondernemer of overheid voor deze vragen komt te staan, kunnen onze raadgevers u uitstekend adviseren.

Gebruik maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om voorkeursrecht te vestigen en daarbij met voorrang een onroerende zaak te verwerven. Een verkoper kan dan pas tot vervreemding overgaan, nadat de overheid in de gelegenheid is gesteld de onroerende zaak te kopen. Binnen het kader van de Wvg kunnen wij u adviseren over de mogelijke inzet van het voorkeursrecht, de besluitvorming, het opstellen van taxaties en het voeren van onderhandelingen in dit kader.

Grondbeleid uitwerken voor overheden

De overheid wordt met regelmaat geconfronteerd met vragen over grondbeleid. Of het nu gaat om het verkopen van snippergroen of het realiseren van een woningbouwlocatie op basis van een samenwerkingsverband met private partijen, in alle gevallen is het prettig terug te kunnen vallen op vastgestelde beleidsuitgangspunten. Wij begeleiden overheden bij de vorming van beleidsuitgangspunten op het gebied van grond en locatieontwikkeling. Denk daarbij aan een nota grondbeleid, een nota uitgiftebeleid, grondprijsbeleid of bijvoorbeeld een nota verkoop restgroen.

Locatieontwikkeling voor overheden: locatieplan, aanpak en problemen oplossen

In sommige gevallen lukt het de overheid en de private partij niet om overeenstemming te bereiken over de locatieontwikkeling. De overheid kan in dat geval in een exploitatieplan vastleggen hoe de locatieontwikkeling wordt bekostigd. Zo’n locatieplan kunnen onze adviseurs voor u opstellen. Ook kunnen wij u bijstaan bij de keuze om een bepaald gebied al dan niet in ontwikkeling te nemen, of bij het bepalen van de juiste aanpak voor deze ontwikkeling.

Wij brengen helderheid in uw locatieontwikkeling:

  • Welke keuzen liggen voor?
  • Welke posities nemen partijen in?
  • Gaat een particulier zelf ontwikkelen of wenst de overheid de ontwikkeling uit te voeren?

De raadgevers van De Lorijn kunnen u begeleiden bij de onderhandelingen. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van een exploitatieplan, dat is afgestemd op een juist juridisch kader en de feitelijke omstandigheden. Bovendien beschikken wij over ruime ervaring in het opstellen van overeenkomsten waarin het kostenplaatje juridisch wordt verankerd.

Neem direct contact op met één van onze raadgevers voor meer informatie

Fons Hendrix
Fons Hendrix

mr. drs. ing. A.P.G. Hendrix (Fons)

Harmen Bijsterbosch
Harmen Bijsterbosch

ing. H.W. Bijsterbosch (Harmen)

Jolande de Vries
Jolande de Vries

mr. ing. J. de Vries (Jolande)

Jaap Menkveld
Jaap Menkveld

ing. J. Menkveld (Jaap)

Mirjam van Os
Mirjam van Os

mr. M. van Os (Mirjam)

06-21484566  -   m.vanos@delorijn.nl