Planschade en nadeelcompensatie

Op plekken waar de overheid nieuwe projecten realiseert, ontstaat het risico van planschade voor omliggende objecten. Planschaderisico's nemen vele vormen aan. Om deze risico’s in te kunnen schatten en af te kunnen dekken, is goed inzicht in de te verwachten planschade vaak heel belangrijk. Onze adviseurs kunnen u daarbij van dienst zijn, zowel in landelijk als stedelijk gebied.

Wat is planschade?

Wordt er ergens gebouwd en moet de bestemming worden aangepast? Dan kan het zijn dat omliggende objecten in waarde dalen. Ook kan het gebeuren dat bedrijven in de omgeving worden geconfronteerd met een inkomstendaling. In deze gevallen kunnen de eigenaren van omliggende percelen een beroep doen op een tegemoetkoming in de planschade, als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in de zomer van 2022 in werking treedt, is wederom een regeling voor planschade opgenomen.

Wanneer nadeelcompensatie?

Ook rechtmatig handelen van de overheid, anders dan de wijziging van de bestemming, kan leiden tot aanzienlijke schade voor derden. Het in beeld brengen van de omvang van deze schade en de mate waarin deze vergoed dient te worden, vergt specialistische kennis. Onze adviseurs zijn thuis in dit vakgebied en kunnen u hier verder over informeren.

Neem direct contact op met één van onze raadgevers voor meer informatie

Harmen Bijsterbosch
Harmen Bijsterbosch

ing. H.W. Bijsterbosch (Harmen)

Jolande de Vries
Jolande de Vries

mr. ing. J. de Vries (Jolande)

Mirjam van Os
Mirjam van Os

mr. M. van Os (Mirjam)

06-21484566  -   m.vanos@delorijn.nl