Privacyverklaring

Bij De Lorijn raadgevers/makelaars o.g. adviseren wij u graag over aan- en verkoop van vastgoed en alle andere vastgoed-, beheer- en grondzakenvraagstukken in de breedste zin des woords. In het kader van deze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en personen waarvan zich informatie in onze dossiers bevindt. De informatie kunnen wij van u zelf hebben gekregen of via of van derden. Wij vinden het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

De Lorijn raadgevers/makelaars o.g. (hierna ‘De Lorijn’,) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van ontvangen en opslaan tot aanpassen, gebruiken, doorsturen en verwijderen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat, eventueel kopie van identiteitsbewijs (indien vereist);
 • zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW nummers;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van onze dienstverlening, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Kadaster) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan, zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht, zoals het verlenen van vastgoedadvies/ (juridisch) advies, het opstellen van taxatierapporten, het beheer van gronden en gebouwen, de aan- , verkoop, de (ver)huur, het opstellen van koop- en andere overeenkomsten, de verpachting van onroerende zaken, begeleiden van een gerechtelijke procedure of verzorgen van overdracht van kennis over vastgoed.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor makelaars, rentmeesters en taxateurs geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten, bewaartermijnen of ter voldoening aan certificeringseisen van certificerende instanties zoals NRVT, VastgoedCert, RICS.

Marketing- en business developmentdoeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Gebruik en verbetering van onze website

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Sollicitaties en recruitment

Om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, open sollicitaties en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Vanwege een wettelijke verplichting
 • Met uw toestemming
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals dit is verwoord in de AVG

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie die wij hebben verkregen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen.

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om een koop- of gebruiksovereenkomsten of taxatierapporten op te kunnen stellen
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld Financial Intelligence Unit (FIU) of een melding bij een toezichthouder
 • Om informatie te verkrijgen en te verstrekken ten behoeve van waardebepalingen via ons lidmaatschap van de NVM, zie hieronder
 • Om te voldoen aan de certificeringsverplichtingen en eventuele tuchtrechtelijke verplichtingen van certificeringsorganisaties of beroepsverenigingen, zie hieronder
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of accountantsbureau
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de dienstverlening

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens De Lorijn, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Informatie ten behoeve van waardebepalingen

Voor onze makelaarsactiviteiten zijn wij lid van de NVM. Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Voldoen aan certificeringsverplichtingen en tuchtrechtelijke verplichtingen van certificeringsinstanties of beroepsverenigingen

Taxateurs van De Lorijn kunnen gecertificeerd zijn bij het NRVT. In het kader van het doorlopend toezicht van het NRVT dienen wij op verzoek van het NRVT op regelmatige basis en steekproefsgewijs informatie te verstrekken aan het NRVT. Daarnaast kan NRVT steekproefsgewijs audits uitvoeren. Hierbij dienen wij de auditor inzicht in een aantal behandelde dossiers te verschaffen. De informatie die NRVT verzamelt, wordt geanalyseerd en beoordeeld. De verzamelde informatie wordt door NRVT vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn daarbij niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.

Het NRVT is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NRVT
KvK 62274325
Postbus 42530
3006 DA Rotterdam
info@nrvt.nl

Onze rentmeesters, taxateurs en makelaars zijn tevens lid van de NVM, NVR, RICS en Vastgoedcert. De verbondenheid aan deze organisaties brengen over het algemeen geen verplichte gegevensverstrekking met zich mee.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via raadgevers@delorijn.nl.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via raadgevers@delorijn.nl of De Lorijn, t.a.v. contactpersoon privacywetgeving, Postbus 145, 6650 AC Druten.

10. Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. In de aanhef is opgenomen wanneer de verklaring voor het laatst is aangepast.